top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YIN LIFE

Yin Life staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82839956 en is gevestigd in Groningen. Telefonisch bereikbaar op 06 444 023 89 op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 (standaard Europese tijdzone).

Deze website (www.yinlife.nl) is eigendom van en wordt beheerd door Natascha Leber. Deze algemene voorwaarden omvatten algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website, voorwaarden met betrekking tot de diensten die Natascha Leber aanbiedt op de website en in haar  studio.
 

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Jouw gebruik van de website, de aankoop van producten of diensten op deze website zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Je stemt hierbij in met mijn algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


DEELNEMER: de persoon die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met de Dienstverlener.

DIENSTVERLENER: de rechtspersoon die (op afstand) Diensten verleent aan de Deelnemer, hierna te noemen: Yin Life.
 

AANBOD: Elk schriftelijk Aanbod aan Deelnemer tot het leveren van Diensten door Yin Life.
 

DIENSTEN: de diensten die Yin Life aanbiedt zijn onder andere yogalessen, ademwerk, coaching, events en retraites.


De door Yin Life gebruikte website is https://www.yinlife.nl   

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yin Life, elke overeenkomst tussen Yin Life en de deelnemer en op elke door Yin Life aangeboden diensten zowel offline in de studio als online. Door betaling en deelname aan een dienst, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 2. De Algemene Voorwaarden zijn op de website van Yin Life gepubliceerd, alwaar de gebruiker de algemene voorwaarden kan inzien. Op verzoek zal Yin Life een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per e-mail.

 3. Yin Life kan de algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van Yin Life.

 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd conform deze algemene voorwaarden.

 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. 

 

ARTIKEL 3. ABONNEMENT, RITTENKAART, LOSSE LES EN PROEFLES

 

 1. Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een 10-lessenkaart. Ook zijn losse lessen en proeflessen beschikbaar.

 2. Een abonnement komt tot stand op het moment dat Yin Life het verschuldigde abonnementsgeld van de deelnemer heeft ontvangen op rekeningnummer NL06 KNAB 0607 7954 92 t.n.v. Yin Life

 3. Yin Life geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de deelnemer:
   

 • Onbeperkt abonnement: Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen per maand. Per kalendermaand opzegbaar (automatische incasso).  

 • 1x per week abonnement: Dit abonnement geeft recht op 5 lessen per maand. Per kalendermaand opzegbaar (automatische incasso).

 • 2x per week abonnement: Dit abonnement geeft recht op 9 lessen per maand. Per kalendermaand opzegbaar (automatische incasso).

 • 10-rittenkaart: Deze kaart geeft recht op 10 lessen (6 maanden geldig).

 • Losse les: Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Yin Life.

 • Proefles: Dit zijn 2 door een deelnemer te volgen lessen bij Yin Life, alleen mogelijk voor de eerste twee yogales bij Yin Life.

 • Event: Dit is een eenmalige door een deelnemer te betalen kaart, in te zetten voor het betreffende event vermeld op de kaart.


4. Er vindt GEEN restitutie plaats indien er lessen over zijn, van de hierboven beschreven rittenkaarten.

 

ARTIKEL 4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

 1. Een abonnement, rittenkaart, lossen les, proefles of event moet voorafgaand aan de les of het event betaald worden. Ditzelfde geld voor de 1-1 afspraken. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving. De automatische incasso geschiedt per maand.

 2. De geldende prijzen voor het aanbod staan altijd op de website van Yin Life vermeld. Yin Life behoudt zich het recht voor de prijzen van het aanbod te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de studio, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.
   

ARTIKEL 5. RESERVEREN EN ANNULEREN YOGALESSEN

 1. Voor de yogalessen bij Yin Life kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website of de Yin Life app.

 2. Een gereserveerde les kan tot tot 6 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd.

 3. Annuleringen die korter dan 6 uur voor aanvang van de les gedaan worden, worden volledig in rekening gebracht op de leskaart.

 4. Bij afwezigheid van meer dan drie lessen, zonder tijdige annulering wordt de leskaart automatisch geblokkeerd voor een periode van 14 dagen.

 5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
   

 • Alle lessen kunnen vanaf 14 dagen van tevoren tot aanvang van de les online worden gereserveerd.

 • Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch.

 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt.

 • Als online registreren niet meer mogelijk is, dan kun je mailen naar info@yinlife.nl

 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 6 uur voor aanvang van de les door in je account op ‘cancel’ te klikken bij de betreffende les.

 

ARTIKEL 6. YOGA LESROOSTER

 1. Het geldende lesrooster staat altijd op de website en in de Yin Life app. Yin Life behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Yin Life, door vermelding op de website en/of per e-mail.

 2. Yin Life behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

 3. Yin Life behoudt zich het recht om de deuren te sluiten wegens vakantie. Dit wordt aangekondigd op de website, via social media en in de studio. In geval van vakantie wordt er een vervangend docent ingezet. Indien dit niet mogelijk is, worden de abonnementen en leskaarten gepauzeerd.

 

ARTIKEL 7. BEEINDIGING EN OPSCHORTING LIDMAATSCHAP

 1. Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het abonnement voor een periode van maximaal drie maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yin Life. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yinlife.nl.

 2. Een abonnement heeft een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Het verzoek kan per e-mail verzonden worden naar: info@yinlife.nl.

 

 

ARTIKEL 8. DEELNAME EN BETALING EVENTS

 1. Een deelnemer kan aan een event deelnemen nadat Yin Life het volledige bedrag voor deelname aan het event heeft ontvangen.

 2. Voor sommige events geldt een zogeheten 'early bird korting'. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de website genoemde normale tarief.

 3. Indien gevraagd wordt om een Waiver (aansprakelijkheids formulier) te ondertekenen voor deelname aan een event, dient de deelnemer de Waiver voor aanvang van het event te hebben ondertekent en verstuurd naar Yin Life. De Waiver wordt per mail toegezonden. Wanneer bij aanvang van het event de Waiver niet ondertekent is, dan behoudt Yin Life het recht om de deelnemer niet toe te laten op het event. Het inschrijfgeld wordt dan niet terugbetaald.

 4. Door het betalen van het event verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier en de Waiver naar waarheid beantwoord te hebben.

 5. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 6. Als ik last hebt van één van de volgende aandoeningen, raadpleeg dan eerst jouw dokter over deelname aan ademwerk en stel mij op de hoogte:
   

 • Zwangerschap (in elk stadium)

 • Ernstige PTSS of trauma

 • Actief gebruik van recreatieve drugs

 • Gebruik van medicijnen die de hersenstructuur veranderen, zoals anti-angst medicatie, antidepressiva, ADD- en OCD-medicijnen enz.

 • Netvliesloslating

 • Glaucoom

 • Nieraandoeningen

 • Hoge bloeddruk 

 • Hart- en vaatziekten, waaronder angina, eerdere hartaanval of beroerte

 • Diagnose van een aneurysma van welke aard dan ook

 • Ongecontroleerde schildklieraandoeningen

 • Diabetes (elk type)

 • Ernstige astma - voor lichte tot matige astma kunnen we dit bespreken, maar belangrijk is om je inhalator mee te brengen naar de sessie

 • Epilepsie

 • Voorgeschiedenis van epileptische aanvallen

 • Eerdere diagnose van bipolaire stoornis, schizofrenie of een andere psychiatrische aandoening

 • Ernstige psychosomatische aandoeningen

 • Recente chirurgie, hechtingen of verwondingen  korter dan 3 maanden geleden of nog pijnlijk

 • Ziekenhuisopname voor een psychiatrische aandoening of emotionele crisis in de afgelopen 10 jaar

 

ARTIKEL 9. EVENT: ROOSTER EN ANNULERING

 1. De geldende event agenda staat altijd op de website en in de app vermeld. Yin Life behoudt zich het recht voor om de agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de studio, en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

 2. Yin Life behoudt zich het recht voor om een gepland event te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

 3. Tot twee weken voor de geplande eventdatum kan de deelnemer zijn/haar inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 5,- administratie geld. Annuleren kan per e-mail aan info@yinlife.nl.

 4. Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen twee weken voor een gepland event annuleert, wordt GEEN inschrijfgeld terugbetaald.

 

 

ARTIKEL 10. RETRAITE: ANNULERING

 1. Annulering van deelname aan de geplande retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yinlife.nl.

 2. Tot 60 dagen voor de geplande retraite kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 5,- administratie geld.

 3. Binnen 60 dagen voor de geplande retraite datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retraite prijs in rekening wordt gebracht.

 4. Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen twee weken voor aanvang van de retraite, wordt de reeds betaalde retraite prijs niet terugbetaald.

 5. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, wordt de reeds betaalde retraite prijs niet terugbetaald.

 6. Yin Life behoudt zich het recht voor de retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retraite prijs terugbetaald.

 

 

ARTIKEL 11. INDIVIDUELE AFSPRAKEN

 1. Onder individuele afspraken worden verstaan: alle 1-1 ademsessies, duo ademsessies of adem coaching in de studio of op locatie. Hierna omschreven als ‘afspraak’.

 2. Annulering van deelname aan de geplande afspraak kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yinlife.nl.

 3. Een afsprakenkaart (single breath, duo breath, triple breath, online breath, adem los en ademtraject) is 3 maanden geldig vanaf de aankoopdatum. Na drie maanden zijn eventuele niet gebruikte credits niet meer geldig.  

 4. Tot 48 uur voor de geplande afspraak kan de deelnemer zijn afspraak annuleren, in welk geval het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort onder inhouding van € 5,- administratiekosten.

 5. Voor trajecten geldt het volgende: tot 48 uur voor de eerst geplande afspraak van het traject kan het traject geannuleerd worden, in welk geval het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort onder inhouding van € 5,- administratiekosten.

 6. Indien de deelnemer zijn geplande afspraak annuleert binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, wordt de reeds betaalde prijs NIET terugbetaald.

 7. Verplaatsen van de geplande afspraak naar een andere datum kan tot 48 uur voor de geplande afspraak kosteloos. Hiervoor worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

 8. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de sessie, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

 9. Yin Life behoudt zich het recht voor de afspraak te verplaatsen naar een andere datum als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

 10. Voorafgaand aan een afspraak wordt gevraagd om een Waiver (aansprakelijkheids formulier) te ondertekenen. Voor deelname aan de afspraak, dient de deelnemer de Waiver voor aanvang van de afspraak te hebben ondertekent en verstuurd naar Yin Life. De Waiver wordt per mail toegezonden. Wanneer bij aanvang van de afspraak de Waiver niet ondertekent is, dan behoudt Yin Life het recht om de afspraak te annuleren. Het inschrijfgeld wordt dan niet terugbetaald.

 11. Door het betalen van de afspraak verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier en de Waiver naar waarheid beantwoord te hebben.

 12. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 13. Mogelijke contra indicatie voor deelname aan een afspraak zijn te vinden onder artikel 8.6

ARTIKEL 12. CADEAUBONNEN EN DONATIES

 1. Een cadeaubon is 100 dagen geldig, vanaf de ingangsdatum die is aangegeven. Na 100 dagen kan de cadeaubon niet meer ingezet worden. 

 2. De cadeaubon kan ingezet worden op het gehele aanbod van Yin Life, met uitzondering van abonnementen. 

 3. Voor de 1-1 afspraken geldt dat er eerst een gratis consult plaatsvindt. Indien er een afspraak wordt gepland, kan de cadeaubon gebruikt worden op de factuur.  

 4. Op de website vind je een donatieknop. Van het geld dat gedoneerd wordt, worden gratis eventtickets aangemaakt. 

 5. Gratis tickets zijn bedoelt voor mensen die graag aan een event mee zouden willen doen, maar niet de financiële support hebben. 

 6. Yin Life gaat ervan uit dat een ieder eerlijk is over het aannemen van een gratis ticket en het ticket niet zal aannemen wanneer hier wel de financiële support voor aanwezig is. 

 7. Wanneer er een event buiten de annuleringstermijn wordt geannuleerd, wordt ook dit ticket als gratis ticket aangeboden op de website. 

 

ARTIKEL 13. ONLINE DIENSTEN

 1. Wanneer de deelnemer zich heeft aangemeld voor een online event, krijgt de deelnemers een Zoom link toegestuurd 15 minuten voorafgaand aan het event. Hiermee krijgt de deelnemers toegang tot het event voor de tijd die genoemd staat bij het betreffende event op de website.  

 2. Het is niet toegestaan om het online event te filmen, als hier geen toestemming voor gegeven is. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de opnames en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

 3. Tijdens een online event dient, zoals ook vermeld in de voorbereidingen van het event, de camera van de deelnemer aan te staan. De deelnemer dient volledig in beeld te zijn.

 4. Het is niet toegestaan om de toegestuurde Zoomlink te delen met derden, tenzij er een zogenoemd duo-ticket is gekocht. In dit laatste geval is de Zoomlink geldig voor de 2 aangemelde personen.

 5. Als de deelnemer zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan de deelnemer uit het event verwijderd worden. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het event.

 6. Yin Life behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de deelnemer.

 7. Yin Life doet haar best om ervoor te zorgen dat er een stabiele live verbinding is. Yin Life kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

 8. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 9. Mogelijke contra-indicatie voor deelname aan een online event staan vermeld onder artikel 8.6

 

ARTIKEL 14. HUISREGELS OFFLINE LESSEN

 1. Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yin Life volgen:
   

 • Kom fris naar de les, draag schone en makkelijk zittende kleding.

 • Yin Life heeft een geurvrij beleid. Gebruik geen parfums, het gebruik van etherische oliën is toegestaan.

 • De studio is een schoenvrije zone. Breng dikke sokken mee om binnen de studio te dragen.

 • Yin Life stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.

 • Voor een optimale rust worden deelnemer verzocht om tijdens en na de lessen en events zachtjes te praten.

 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yin Life niet getolereerd.

 • De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
   

  2. Yin Life behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 13.1, niet
      naleven de toegang tot Yin Life te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen of de
      deelnemer de toegang tot het event te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgel

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Yin Life niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Yin Life in het leven roepen.

 2. Yin Life is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

 3. De informatie op de website en binnen de overige diensten van Yin Life is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Yin Life samengesteld. Yin Life is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 4. Yin Life is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de op de website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

 5. Yin Life kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen, event, retraites of andere diensten van Yin Life. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

 6. De aansprakelijkheid van Yin Life overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Yin Life verzekerd is.

 7. Yin Life werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en events van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of event. Door deelname aan een les, event of retraite bij, of verzorgd door, Yin Life aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yin Life adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
   

 • Consulteer een arts voordat je met lessen, events of 1-1 sessies begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, event, 1-1 sessie of retraite.

 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


ARTIKEL 16. PEROONSGEGEVENS

 1. Yin Life verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yin Life zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

 2. Yin Life gebruikt de in artikel 15.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yin Life en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld: het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yin Life kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yinlife.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yin Life gebruik kan worden gemaakt.

 3. Yin Life geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN PROCEDURE

 1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Eventuele geschillen en/of klachten verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, events, 1-1 sessies of retraites, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yin Life worden direct in behandeling genomen door de eigenaresse. Er komt een inhoudelijke reactie binnen 5 werkdagen.

 3. Gezamenlijk zal geprobeerd worden tot een voor beide partijen passende oplossing te komen binnen 21 dagen.

 4. Yin Life documenteert de klacht en alle correspondentie, hierop zijn dezelfde voorwaarden als genoemd in 16.1 van toepassing.

ARTIKEL 18. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Yin Life rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Yin Life.

 2. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Yin Life en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

 3. Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Yin Life schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Yin Life daardoor of in verband daarmee lijdt. Yin Life behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

bottom of page