top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YIN LIFE

Yin Life staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82839956 en is gevestigd in Groningen. Telefonisch bereikbaar op 06 444 023 89 op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 (standaard Europese tijdzone).

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

BEDRIJF: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

OPDRACHTGEVER: de persoon of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met de Dienstverlener.

DIENSTVERLENER: de rechtspersoon die (op afstand) Diensten verleent aan de Opdrachtgever, hierna te noemen: Yin Life.
 

AANBOD: Elk schriftelijk Aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Diensten door Dienstverlener.
 

DIENSTEN: de diensten die Yin Life aanbiedt zijn onder andere yogalessen, ademwerk, coaching, events en meer.
 

OPDRACHT: de uitvoering van de Overeenkomst door Yin Life met betrekking tot de door de Opdrachtgever gevraagde Diensten.
 

OVEREENKOMST: de Overeenkomst tot het verrichten van Diensten in opdracht van de Opdrachtgever. De door Yin Life gebruikte website is https://www.yinlife.nl 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Yin Life, elke Overeenkomst tussen Yin Life en de Opdrachtgever en op elke door Yin Life aangeboden Dienst.

 2. Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst (op afstand) worden deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Yin Life de Opdrachtgever informeren over hoe de Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke op de website van Yin Life zijn gepubliceerd, zodat de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 3. De eventuele toepasbaarheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is in principe niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met Yin Life is overeengekomen. De voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk buiten toepassing.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en wordt de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd conform deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 3. HET AANBOD

 1. Alle Aanbiedingen van Yin Life zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het Aanbod beperkt is of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. Het aanbod van Yin Life is vrijblijvend. Yin Life is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Yin Life het recht om een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om voor Yin Life gegronde redenen te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is zo gedetailleerd dat de Opdrachtgever een goede beoordeling van het Aanbod kan maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Yin Life niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een Aanbod van Yin Life heeft geaccepteerd.

 2. Indien de Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Opdracht te geven aan Yin Life, bevestigt Yin Life de Opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk per e-mail. Elk Aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Yin Life niet meer aan een Aanbod worden gehouden.

 3. Yin Life is niet aan een Aanbod gebonden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of behoren te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of fout kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 4. Een Aanbod is slechts geldig indien deze schriftelijk door Yin Life aan de Opdrachtgever is gedaan.

 5. Het herroepingsrecht is in principe niet van toepassing op de events.

ARTIKEL 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Yin Life een Overeenkomst tot stand is gekomen, is de duur van deze Overeenkomst in overeenstemming met hetgeen partijen zijn overeengekomen.

 2. Zowel de Opdrachtgever als Yin Life kunnen de Overeenkomst slechts ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede een redelijke termijn om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en faalt op dit punt toerekenbaar. Hieronder vallen ook de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de Opdrachtgever.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onverlet indien Yin Life op het moment van ontbinding werkzaamheden of diensten heeft verricht. De Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te betalen.

 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds op te zeggen. De Opdrachtgever, zijnde consument, kan tot 48 uur voor aanvang van een individuele sessie een Overeenkomst kosteloos annuleren. Hierna wordt minimaal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 

 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt, is hij minimaal 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Dit bedrag kan worden verhoogd met door Yin Life gemaakte kosten voor reis- en verblijfkosten, alsmede locatiekosten en overige door de Opdrachtgever te maken kosten.

 6. Een Overeenkomst voor een event kan niet worden geannuleerd.

 7. Zowel de Opdrachtgever als Yin Life kunnen de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval één van de partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement heeft aangevraagd of de betreffende Onderneming wordt geliquideerd of anders dan door fusie of herstructurering van de Onderneming. Indien zich een situatie als hierboven genoemd voordoet, is Yin Life nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 6. AANVULLEND WERK EN WIJZIGINGEN

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst dient te worden aangepast en/of aangevuld, of indien op verzoek van de de Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om het gewenste resultaat van de de Klant te bereiken, is de Opdrachtgever verplicht dit meerwerk te betalen volgens het overeengekomen tarief. Yin Life is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen en kan verlangen dat de Opdrachtgever hiervoor een afzonderlijke Overeenkomst aangaat.

 2. Indien en voor zover voor de levering van bepaalde diensten een vaste prijs is overeengekomen en de uitvoering van die diensten leidt tot extra (spoedeisende) werkzaamheden die redelijkerwijs niet in de vaste prijs kunnen worden gerekend, is Yin Life gerechtigd, na overleg met de Opdrachtgever, deze kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. PRIJZEN EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf van Opdrachtgever. Voor Consumenten is de prijs inclusief BTW. Indien Yin Life de opdracht geheel of gedeeltelijk uitvoert op locatie van Opdrachtgever of, op verzoek van Opdrachtgever, op een externe locatie, kunnen extra kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) in rekening worden gebracht. Dit wordt vooraf met Opdrachtgever besproken.

 2. Opdrachtgever betaalt een 1-1 sessie direct na de behandeling contant of via een verzonden betaalverzoek.

 3. Overeenkomst met een bedrijf dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

 4. Indien Partijen een aanbetaling zijn overeengekomen, dient deze aanbetaling door Opdrachtgever te zijn voldaan voordat Yin Life haar werkzaamheden verricht.

 5. Opdrachtgever kan aan een vooraf verstrekte begroting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 6. Indien uitdrukkelijk overeengekomen dient de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag per vooruitbetaling te voldoen voordat Yin Life haar dienstverlening aanvangt.

ARTIKEL 8. COLLECTIEBELEID

 1. Indien de Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen aan deze verplichting heeft voldaan, is de Opdrachtgever (indien hij de opdracht zonder nadere ingebrekestelling als beroep of bedrijf heeft verricht) in verzuim en de Opdrachtgever ontvangt een schriftelijke aanmaning met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen de daarin gestelde termijn te voldoen.

 2. Yin Life zal vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde minimaal 5% per jaar) vanaf de eerste dag van verzuim tot aan algehele voldoening en schadevergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW, te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3.  Indien Yin Life meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Yin Life zal zich inspannen de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren die van een goed opdrachtnemer mag worden verlangd. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat tot in detail is omschreven.

 2. Yin Life is bij de uitvoering van de dienstverlening niet verplicht of vereist de instructies van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wordt gewijzigd. Indien de opdracht leidt tot meerwerk voor Yin Life, is de Opdrachtgever gehouden de meerkosten dienovereenkomstig te vergoeden.

 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yin Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Yin Life worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yin Life zijn verstrekt, is Yin Life gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen conform zijn gebruikelijke tarieven.

 4. Yin Life is gerechtigd naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de dienstverlening.

 5. Yin Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yin Life is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 10. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

In geval van vervanging van een deelnemer, wegens onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de deelnemer en/of Opdrachtgever, dient laatstgenoemde Yin Life hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 11. VOORWAARDEN VOOR EVENTS

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor het event zolang de Aanbieding geldig is. Er kunnen aanvullende voorwaarden zijn waaraan de Opdrachtgever moet voldoen.

 2. In overleg met Yin Life kan het reiscontract worden gewijzigd. Yin Life zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien hieraan kosten zijn verbonden. Wijzigingen kunnen slechts tot één maand voor de ingangsdatum worden doorgevoerd, tenzij anders aangegeven door Yin Life.

 3. De reisovereenkomst kan alleen kosteloos worden geannuleerd tot één maand voor de ingangsdatum. Hierna kan de overeenkomst tot twee weken voor de ingangsdatum worden opgezegd met een restitutie van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag. Indien de Klant het volledige bedrag nog niet heeft betaald, dient met Yin Life overlegd te worden over een eventuele restitutie.

 4. Tijdens een event kunnen enkele activiteiten worden georganiseerd. Indien de Opdrachtgever gezondheidsklachten, medicijngebruik of andere omstandigheden heeft die deelname aan de activiteiten kunnen beïnvloeden, dient de Opdrachtgever dit tijdig aan Yin Life te melden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deelname aan deze activiteiten. Alle schade die de Opdrachtgever tijdens het event lijdt als gevolg van het niet doorgeven van relevante informatie, komt uitdrukkelijk voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

bottom of page